Email giới thiệu nhân viên mới

Email giới thiệu nhân viên mới

Email giới thiệu nhân viên mới 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                           —————   

                                                                                       Số: ……./PNS/TB     TP.Hồ Chí Minh, ngày ……. tháng …… năm 20…….

 

THÔNG BÁO

V/v: thay đổi nhân sự 

 

Kính gửi: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

[Tên công ty] xin chân thành cảm ơn Quý khách về sự quan tâm tín nhiệm đến sản phẩm của Công ty Chúng tôi, về mối quan hệ hợp tác trên tinh thần đoàn kết và phát triển trong thời gian qua.

Nay nhằm thuận tiện trong giao dịch, [Tên công ty] trân trọng thông báo đến quý khách:

Ông/Bà            : …………………………………………………..           Mã nhân viên: ……………………………..

Chức vụ          : …………………………………………………..

Đã chính thức nghỉ việc  và không còn trách nhiệm thực hiện các giao dịch với Quý khách trên danh nghĩa [Tên công ty] kể từ ngày ……./……../20…..

 

Do đó, để giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn đọng (nếu có) đề nghị Quý khách liên hệ trực tiếp với:

Ông/Bà                        : ………………………………………                         Mã nhân viên: ………………………………….

Điện thoại                   : ………………………………………                         Trước ngày: ……../……/20…….

Sau thời gian trên Công ty Chúng tôi không còn trách nhiệm đối với những khiếu nại liên quan đến Ông/Bà ………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Kính chúc Quý khách luôn thành công trong kinh doanh, sự hợp tác giữa chúng ta ngày càng phát triển và mãi mãi vững bền.

 

Trân trọng kính báo Email giới thiệu nhân viên mới

                                       [Tên công ty]

     Nơi nhận:                                                                                      [Chức vụ]

–          Như trên.

–          Lưu: Đơn vị, PNS.

–          Phòng TCKT.

 

Email giới thiệu nhân viên mới
5 (100%) 7 votes