Mẫu bảng kê các công việc chưa hoàn thành

Mẫu bảng kê các công việc chưa hoàn thành

MẪU BẢNG KÊ CÁC CÔNG VIỆC CHƯA HOÀN THÀNH

Công trình: ………………………..

Hạng mục: …………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

Địa điểm, ngày……… tháng……… năm………

 

BẢNG KÊ CÁC CÔNG VIỆC CHƯA HOÀN THÀNH

Số thứ tự

Công việc chưa hoàn thành

Giá trị dự toán

(dự thầu)

Đơn vị thực hiện

Thời hạn hoàn thành

Ghi chú

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

 

Đại diện nhà thầu giám sát thi công
xây dựng công trình

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Đại diện chủ đầu tư

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu )

 

 

Đại diện Nhà thầu thiết kế

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Đại diện nhà thầu chính xây, lắp

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

 

 

Rate this post