Mẫu biên bản kiểm tra công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng

Mẫu biên bản kiểm tra công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng

Mẫu biên bản kiểm tra công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng

Tên Chủ đầu tư

…………………………………

…………………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

 

Địa điểm, ngày……. tháng……. năm……….

 

BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG TRÊN CÔNG TRƯỜNG

1. Công trình: ..……………………………………………………………………………………………………

2. Địa điểm xây dựng: …………………………………………………………………………………………

3. Thành phần trực tiếp tham gia kiểm tra: Ghi rõ họ tên, chức vụ

– Người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư hoặc người phụ trách giám sát thi công xây dựng công trình của Tổng thầu đối với hình thức hợp đồng tổng thầu;

– Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng công trình.

Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu, người phụ trách giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư tham dự để kiểm tra công tác kiểm tra của tổng thầu với nhà thầu phụ.

4. Thời gian tiến hành kiểm tra:

Bắt đầu :             …….  ngày………. tháng ……… năm ………..       

Kết thúc :           …….   ngày………. tháng ……… năm ………..

Tại: …………………………………

5. Nội dung và kết quả kiểm tra.

STT

Nội dung kiểm tra

Kết quả kiểm tra

1

Hệ thống tiêu chuẩn, qui phạm kỹ thuật chuyên môn có liên quan 

Đủ

Không

2

Hệ thống đảm bảo chất lượng thi công xây dựng trên công trường

Không

3

Chế độ qui định trách nhiệm về chất lượng thi công

Không

4

Năng lực của cán bộ quản lý

Phù hợp

Không

5

Năng lực của cán bộ kỹ thuật thi công

Phù hợp

Không

6

Chứng chỉ tay nghề của các loại thợ chính

Không

7

Năng lực của thầu phụ và chế độ quản lý đối với thầu phụ

Phù hợp

Không

8

Tính pháp lý của bản vẽ thi công

Không

9

Bảng tổng tiến độ thi công

Không

10

Biện pháp thi công

Không

11

Chế độ kiểm nghiệm chất lượng thi công

Không

12

Phòng thí nghiệm hiện trường

Chuẩn

Không

13

Năng lực trang thiết bị phục vụ thi công

Phù hợp

Không

14

Điều kiện kho bãi cất giữ và quản lý vật liệu, thiết bị ở hiện trường

Đạt Y/C

Không

15

Chế độ lập và lưu trữ hồ sơ quản lý chất lượng xây dựng công trình

Không

16

…..

…..

Ghi chú: …………………………………………………………………

6. Kết luận kiểm tra : ………………………………………………………………..

7. Các thành phần tham gia kiểm tra: (Ký, ghi rõ họ tên và chức vụ từng người tham gia)    

Mẫu biên bản kiểm tra công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng
3.9 (78%) 10 votes