Mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng

Mẫu biên bản nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng giai đoạn thi công xây dựng

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng giai đoạn thi công xây dựng

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

Địa điểm, ngày………. tháng……… năm……….

 

Biên bản Số ……………..

Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình xây dựng,
giai đoạn thi công xây dựng

 

Công trình ………………………………………….(ghi tên công trình xây dựng)………………………………………..

Hạng mục: ……………………………………………(ghi tên hạng mục công trình xây dựng)………………………

Địa điểm xây dựng: …….(ghi rõ địa điểm xây dựng hạng mục công trình và công trình xây dựng)……..

 

 

1. Đối tượng nghiệm thu: (ghi rõ tên bộ phận công trình xây dựng hoặc giai đoạn thi công xây dựng được nghiệm thu, vị trí xây dựng trên công trình).

2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu: (Ghi rõ tổ chức, họ tên và chức vụ cá nhân)

a)  Phía chủ đầu tư

– Người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư; (nếu tự giám sát, không thuê tư vấn);

– Hoặc người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình;

b) Phía nhà thầu thi công xây dựng công trình:

– Người phụ trách thi công trực tiếp của công ty xây dựng công trình;

– Và người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của tổng thầu (đối với hình thức hợp đồng tổng thầu).

c) Đối với những công trình có chuyên gia nước ngoài thì cần có đại diện chuyên gia thiết kế và chuyên gia thi công tham gia vào công việc nghiệm thu. Các đại diện này do cơ quan quản lí chuyên gia nước ngoài tại công trình đề nghị, Chủ đầu tư quyết định.

3.  Thời gian nghiệm thu :

Bắt đầu :             ………. ngày………. tháng……… năm……….       

Kết thúc :           ……….. ngày………. tháng……… năm……….

Tại:  ……………………………

4. Đánh giá bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng đã thực hiện:

a) Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

– Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng;

– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận: (Ghi rõ tên các bản vẽ thiết kế có liên quan đến đối tượng nghiệm thu)

– Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng: (Ghi rõ tên tiêu chuẩn, qui phạm, tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật chuyên môn có liên quan đến đối tượng nghiệm thu)

– Hồ sơ thầu và hợp đồng xây dựng;

– Biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng;

– Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng có liên quan;

– Các tài liệu thí nghiệm, quan trắc tại hiện trường (nếu thiết kế hoặc tiêu chuẩn, qui phạm có liên quan chỉ định)

– Kết quả thí nghiệm mẫu kiểm nghiệm của đối tượng nghiệm thu;

– Bản vẽ hoàn công;

– Nhật ký thi công, nhật ký giám sát của chủ đầu tư và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;

– Biên bản nghiệm thu nội bộ đối tượng nghiệm thu;

– Công tác chuẩn bị để triển khai bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng tiếp theo.

a) Về chất lượng xây dựng bộ phận công trình hoặc giai đoạn thi công xây dựng: (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn qui phạm kỹ thuật, tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật chuyên môn và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng có liên quan đến đối tượng nghiệm thu:

– Đưa ra các nội dung kỹ thuật cần kiểm tra để có cơ sở đánh giá chất lượng đối tượng nghiệm thu;

– Thực hiện công tác nghiệm thu như qui định ở điều 4.3 tiêu chuẩn này;

– Đánh giá chất lượng đối tượng nghiệm thu) 

b) Các ý kiến khác, nếu có.

5. Kết luận :

– Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu và đồng ý triển khai giai đoạn thi công xây dựng tiếp theo.

– Các sai sót còn tồn tại và các khiếm khuyết cần sửa chữa. Thời gian nhà thầu phải  hoàn thành công tác sửa chữa.

– Các yêu cầu khác nếu có.

6. Các thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu (Ký, ghi rõ họ tên và chức vụ từng người tham gia)

Hồ sơ nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng, bộ phận công trình xây dựng gồm:

– Biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng và các phụ lục khác kèm theo;

– Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng
2 (40%) 1 vote