Mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng 

Mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng 

MẪU BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

Địa điểm, ngày………. tháng……… năm……….

 

Biên bản Số ……………..

Nghiệm thu công việc xây dựng 

Công trình ………………………………………….(ghi tên công trình xây dựng)………………………………………..

Hạng mục: ……………………………………………(ghi tên hạng mục công trình xây dựng)………………………

Địa điểm xây dựng: …….(ghi rõ địa điểm xây dựng hạng mục công trình và công trình xây dựng)……..

 

 

1. Đối tượng nghiệm thu: (ghi rõ tên công việc đã hoàn thành cần  nghiệm thu và vị trí nằm trong hạng mục hoặc  công trình)

2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu: (Ghi rõ tổ chức, họ tên và chức vụ cá nhân)

– Người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư hoặc người giám sát thi công xây dựng công trình của Tổng thầu đối với hình thức hợp đồng tổng thầu ;

– Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng công trình.

Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu, người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư tham dự để kiểm tra công tác nghiệm thu của tổng thầu với nhà thầu phụ.

3. Thời gian nghiệm thu :

Bắt đầu :             ………. ngày………. tháng……… năm……….       

Kết thúc :           ……….. ngày………. tháng……… năm……….

Tại: ………………………

4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

– Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng;

– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận: (Ghi rõ tên các bản vẽ thiết kế có liên quan đến đối tượng nghiệm thu)

– Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng: (Ghi rõ tên tiêu chuẩn, qui phạm, tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật chuyên môn có liên quan đến đối tượng nghiệm thu)

– Hồ sơ thầu và hợp đồng xây dựng;

– Biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng;

– Các tài liệu thí nghiệm, quan trắc, kết quả thí nghiệm mẫu kiểm nghiệm của đối tượng nghiệm thu (nếu thiết kế hoặc tiêu chuẩn, qui phạm có liên quan yêu cầu)

– Bản vẽ hoàn công;

– Nhật ký thi công, nhật ký giám sát của chủ đầu tư và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;

– Biên bản nghiệm thu nội bộ đối tượng nghiệm thu.

b) Về chất lượng công việc xây dựng: (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn qui phạm kỹ thuật, tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật chuyên môn và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng có liên quan đến đối tượng nghiệm thu:

– Đưa ra các nội dung kỹ thuật cần kiểm tra để có cơ sở đánh giá chất lượng cần nghiệm thu;

– Thực hiện công tác nghiệm thu như qui định ở điều 4.2 tiêu chuẩn này;

– Đánh giá chất lượng đối tượng nghiệm thu)

c) Các ý kiến khác nếu có.

5. Kết luận : (ghi rõ theo các nội dung sau)

– Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý hay không đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo. Nếu không chấp nhận nghiệm thu thì ghi rõ lý do.

– Các sai sót còn tồn tại và các khiếm khuyết cần sửa chữa. Thời gian nhà thầu phải hoàn thành công tác sửa chữa.

6. Các thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:(Ký ghi rõ họ tên và chức vụ từng người tham gia).

Hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng gồm:

– Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng và các phụ lục kèm theo nếu có;

– Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.

Mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng 
5 (100%) 1 vote