Mẫu biên bản nghiệm thu hạng mục công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng

Mẫu biên bản nghiệm thu hạng mục công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng

Mẫu biên bản nghiệm thu hạng mục công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng

Tên Chủ đầu tư 

……………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

 

Địa điểm, ngày………. tháng………. năm………..

 

BIÊN BẢN

Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng để đưa vào sử dụng

 

1. Công trình/hạng mục công trình:………………………………………………………..

2. Địa điểm xây dựng: ……………………………………………………………………………

3. Thành phần tham gia nghiệm thu: (Ghi rõ tổ chức,  họ tên và chức vụ cá nhân)

a) Phía chủ đầu tư:

– Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư;

– Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

b) Phía nhà thầu thi công xây dựng công trình:

– Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng công trình;

– Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của tổng thầu (đối với hình thức hợp đồng tổng thầu)

c) Phía nhà thầu thiết kế xây dựng công trình tham gia nghiệm thu theo yêu cầu của chủ đầu tư xây dựng công trình:

– Người đại diện theo pháp luật;

– Chủ nhiệm thiết kế.

a) Đối với những công trình có yêu cầu phòng cháy cao hoặc có nguy cơ ô nhiễm môi trường thì nhất thiết phải có đại diện của cơ quan phòng cháy chữa cháy và cơ quan tài nguyên môi trường cấp tương đương trực tiếp tham gia nghiệm thu;

b) Đối với những công trình có chuyên gia nước ngoài thì cần có đại diện chuyên gia thiết kế và chuyên gia thi công tham gia vào công việc nghiệm thu. Các đại diện này do cơ quan quản lí chuyên gia nước ngoài tại công trình đề nghị, Chủ đầu tư quyết định.

c) Và các thành phần khác trực tiếp tham gia nghiệm thu (theo yêu cầu của chủ đầu tư)

4. Thời gian tiến hành nghiệm thu :

Bắt đầu :             ……. ngày   ……..  tháng ……. năm ………       

Kết thúc :           …….  ngày   ……..  tháng ……. năm ……..

Tại: ………………………….

5. Đánh giá hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng:      

a) Tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu;

– Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng;

– Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng: (Ghi rõ tên tiêu chuẩn, qui phạm, tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật chuyên môn có liên quan đến đối tượng nghiệm thu)

– Hồ sơ hoàn thành xây dựng công trình theo danh mục tại phụ lục 10 của tiêu chuẩn này;

– Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về phòng chống cháy, nổ; an toàn môi trường; an toàn vận hành theo quy định.

– Biên bản kiểm tra hồ sơ tài liệu hoàn thành xây dựng hạng mục, công trình xây dựng của cơ quan quản lý nhà nước theo phân cấp; 

– Biên bản nghiệm thu nội bộ của nhà thầu thi công xây dựng;

– Những điều kiện chuẩn bị để đưa hạng mục, công trình vào sử dụng.

b) Về tiến độ xây dựng hạng mục, công trình:

– Ngày khởi công:

– Ngày hoàn thành:

c) Về công suất đưa vào vận hành của hạng mục, công trình:

– Theo thiết kế được duyệt:

– Theo thực tế đạt được:

d) Về đặc điểm biện pháp để bảo vệ an toàn lao động, an toàn phòng nổ, phòng cháy, chống ô nhiễm môi trường và an toàn sử dụng.

– Theo thiết kế được duyệt:

– Theo thực tế đạt được:

e) Khối lượng:

– Theo thiết kế (hoặc theo hồ sơ dự thầu)

– Theo thực tế đạt được:   

f) Về chất lượng hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng (Tiến hành nghiệm thu như qui định tại điều 4.4, đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn, qui phạm kỹ thuật, tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật chuyên môn và yêu cầu kỹ thuật của công trình để đánh giá chất lượng)

g) Những sửa đổi trong quá trình thi công so với thiết kế được duyệt:

h) Các ý kiến khác nếu có.

6. Kết luận :

– Chấp nhận hay không nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng để bàn giao đưa vào sử dụng. Nếu không chấp nhận nghiệm thu thì phải ghi rõ lý do;

– Các tồn tại về chất lượng cần phải sửa chữa khắc phục. Thời gian nhà thầu phải hoàn thành công tác sửa chữa, khắc phục;

– Các yêu cầu khác nếu có

7. Các bên tham gia nghiệm thu: (ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

Nhà thầu giám sát thi công
xây dựng công trình

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Chủ đầu tư

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

Nhà thầu thiết kế
xây dựng công trình

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu);

Nhà thầu thi công
xây dựng công trình

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

 

Ghi chú : Tất cả các thành phần khác trực tiếp tham gia nghiệm thu (theo yêu cầu của chủ đầu tư) ký, ghi rõ họ tên và chức vụ vào biên bản này.

Hồ sơ nghiệm thu gồm:

– Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục, công trình xây dựng và các phụ lục kèm theo biên bản này, nếu có;

– Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.

 

Rate this post