Mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử liên động có tải

Mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử liên động có tải

Mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử liên động có tải

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

Địa điểm, ngày………. tháng……… năm……….

 

Biên bản Số ……………..

Nghiệm thu thiết bị chạy thử Liên động có tải

 

Công trình ………………………………………….(ghi tên công trình xây dựng)………………………………………..

Hạng mục: ……………………………………………(ghi tên hạng mục công trình xây dựng)………………………

Địa điểm xây dựng: …….(ghi rõ địa điểm xây dựng hạng mục công trình và công trình xây dựng)……..

 

 

1. Hệ thống thiết bị được nghiệm thu bao gồm:  (Ghi rõ tên hệ thống thiết bị và thời gian chạy thử (bắt đầu, kết thúc), vị trí lắp đặt trên hạng mục, công trình)

2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu: (Ghi rõ tổ chức,  họ tên và chức vụ cá nhân)

a) Phía chủ đầu tư:

– Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách bộ phận giám sát thi công công trình xây dựng nhà của chủ đầu tư;

– Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

b) Phía nhà thầu thi công xây dựng công trình:

– Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng công trình;

– Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của tổng thầu đối với hình thức hợp đồng tổng thầu.

c) Phía nhà thầu thiết kế xây dựng công trình tham gia nghiệm thu theo yêu cầu của chủ đầu tư xây dựng công trình:

– Người đại diện theo pháp luật;

– Chủ nhiệm thiết kế.

d) Đối với những công trình có yêu cầu phòng cháy cao hoặc có nguy cơ ô nhiễm môi trường thì nhất thiết phải có đại diện của cơ quan phòng cháy chữa cháy và cơ quan tài nguyên môi trường cấp tương đương trực tiếp tham gia nghiệm thu;

e) Đối với những công trình có chuyên gia nước ngoài thì cần có đại diện chuyên gia thiết kế và chuyên gia thi công tham gia vào công việc nghiệm thu. Các đại diện này do cơ quan quản lí chuyên gia nước ngoài tại công trình đề nghị, Chủ đầu tư quyết định.

f) Và các thành phần khác trực tiếp tham gia nghiệm thu (theo yêu cầu của chủ đầu tư)

3.  Thời gian nghiệm thu :

Bắt đầu :             ………. ngày………. tháng……… năm……….       

Kết thúc :           ……….. ngày………. tháng……… năm……….

Tại:  ……………………………

4.  Đánh giá công tác chạy thử thiết bị liên động có tải đã thực hiện:

a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

– Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng;

– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận: (Ghi rõ tên các bản vẽ thiết kế có liên quan đến đối tượng nghiệm thu)

– Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng: (Ghi rõ tên tiêu chuẩn, qui phạm, tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật chuyên môn có liên quan đến đối tượng nghiệm thu)

– Hồ sơ thầu và hợp đồng xây dựng;

– Biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng;

– Biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị có liên quan;

– Biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử đơn động không tải có liên quan;

– Biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử liên động không tải có liên quan;

– Các tài liệu thí nghiệm, quan trắc tại hiện trường (nếu thiết kế hoặc tiêu chuẩn, qui phạm có liên quan chỉ định)

– Bản vẽ hoàn công;

– Nhật ký thi công, nhật ký giám sát của chủ đầu tư và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;

– Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về phòng chống cháy, nổ; an toàn môi trường; an toàn vận hành theo quy định;

– Biên bản kiểm tra hồ sơ tài liệu hoàn thành giai đoạn lắp đặt thiết bị của cơ quan quản lý nhà nước theo phân cấp; 

– Biên bản nghiệm thu nội bộ của nhà thầu thi công xây dựng;

– Công tác chuẩn bị để triển khai chạy thử liên động có tải hệ thống thiết bị.

b) Về tiến độ lắp đặt thiết bị:

– Ngày khởi công:

– Ngày hoàn thành

c) Về công suất đưa vào vận hành

– Theo thiết kế (hoặc theo hồ sơ dự thầu)

– Theo thực tế đạt được:   

d) Về đặc điểm biện pháp để bảo vệ an toàn lao động, an toàn phòng nổ, phòng cháy, chống ô nhiễm môi trường và an toàn sử dụng:

e) Về Khối lượng

– Theo thiết kế được duyệt:

– Theo thực tế đạt được:

f) Về chất lượng thiết bị chạy thử liên động có tải: (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn qui phạm kỹ thuật, tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật chuyên môn và yêu cầu kỹ thuật của công trình để:

– Đưa ra các nội dung kỹ thuật cần kiểm tra làm cơ sở đánh giá chất lượng đối tượng nghiệm thu;

– Thực hiện công tác nghiệm thu như qui định ở điều 4.4 tiêu chuẩn này;

– Đánh giá chất lượng đối tượng nghiệm thu)

g) Những sửa đổi trong quá trình thi công so với thiết kế được duyệt:

h) Các ý kiến khác nếu có.

5. Kết luận : (ghi rõ theo các nội dung sau)

a) Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu và đồng ý triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

b) Các sai sót còn tồn tại và các khiếm khuyết cần sửa chữa. Thời gian nhà thầu phải  hoàn thành công tác sửa chữa.

c) Các yêu cầu khác nếu có.

d) Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.

6. Các thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu ( Ký ghi rõ họ tên và chức vụ và đóng dấu)

 

Nhà thầu giám sát thi công
xây dựng công trình

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Chủ đầu tư

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

Nhà thầu thiết kế
xây dựng công trình

(Ký tên, ghi rõ họ và tên, chức vụ và đóng dấu);

Nhà thầu thi công
xây dựng công trình

(Ký tên, ghi rõ họ tên,  chức vụ và đóng dấu)

 

 

Ghi chú : Tất cả các thành phần khác trực tiếp tham gia nghiệm thu (theo yêu cầu của chủ đầu tư) ký, ghi rõ họ tên và chức vụ vào biên bản này.

Hồ sơ nghiệm thu thiết bị chạy thử liên động có tải gồm:

– Biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử liên động có tải và các phụ lục kèm theo biên bản này, nếu có;

– Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.

Mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử liên động có tải
3.5 (70%) 2 votes