Nghiệm thu là gì

Nghiệm thu là gì

Nghiệm thu là gì ? Tiêu chuẩn khi nghiệm thu như thế nào?

Nghiệm thu công trình là gì ?

Nghiệm thu là quá trình kiểm tra, xem xét, thu thập và ghi nhận các kết quả kiểm tra công trình sau khi xây dựng. Có thể nói nghiệm thu là một trong những bước rất quan trọng khi bàn giao công trình.

Hiểu một cách khác thì đây là quy trình kiểm tra chất lượng công trình có đạt yêu cầu hay không ? Trước khi đưa vào sử dụng. Quy trình này giúp đưa ra kết luận về chất lượng thi công xây dựng. Xem xét công trình sau khi hoàn thành so với bản vẽ thiết kế, tiêu chuẩn, hay các quy phạm kỹ thuật có liên quan.

Nghiệm thu công trình được thực hiện bởi các cơ quan chức năng có thẩm quyền, dựa vào bản vẽ và các số đo chất lượng công trình đã được thi công từ đó đưa ra đánh giá công trình có đạt chuẩn chất lượng để đưa vào sử dụng hay không.

Nghiệm thu nội bộ là gì ?

Đây là công việc nghiệm thu trong nội bộ của nhà thầu đối với đối tượng đã hoàn thành trước khi gửi phiếu yêu cầu nghiệm thu tới chủ đầu tư.

Hồ sơ liên quan đến công tác nghiệm thu bao gồm những gì

+ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, từng dự án thành phần hoặc tiểu dự án của cấp có thẩm quyền.

+ Văn bản chấp thuận của các cơ quan quản lý chuyên ngành có thẩm quyền về việc cho phép sử dụng công trình kỹ thuật bên ngoài hàng rào.

+ Cấp điện.

+ Sử dụng nguồn nước (nếu có).

+ Khai thác nước ngầm (nếu có).

+ Khai thác khoáng sản, khai thác mỏ (nếu có);

+ Thoát nước (đấu nối vào hệ thống nước thải chung);

+ Đường giao thông bộ, thủy;

+ An toàn của đê (công trình chui qua đê, gần đê, trong phạm vi bảo vệ đê…);

+ An toàn giao thông (nếu có).

Công tác khảo sát thiết kế cơ sở gồm những gì?

+ Hợp đồng khảo sát xây dựng.

+ Nhiệm vụ khảo sát xây dựng được chủ đầu tư phê duyệt.

+ Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được chủ đầu tư phê duyệt.

+ Dự toán khảo sát do đơn vị tư vấn lập được chủ đầu tư chấp nhận, phê duyệt.

+ Nhật ký khảo sát do đơn vị khảo sát lập có xác nhận của chủ đầu tư.

+ Hồ sơ khảo sát điều chỉnh bổ sung (nếu có).

+ Báo cáo khảo sát xây dựng đã được chủ đầu tư kiểm tra, nghiệm thu của chủ đầu tư (các mẫu thí nghiệm phải có dấu LAS chuyên ngành).

+ Biên bản về kết quả nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.

Hồ sơ thiết kế cơ sở bao gồm:

+ Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu tư vấn (nếu có) hoặc Quyết định chỉ thầu.

+ Các văn bản: Chứng chỉ quy hoạch; cấp phép xây dựng; hồ sơ cấp đất (nếu có).

+ Nhiệm vụ thiết kế được chủ đầu tư duyệt (nếu có).

+ Thuyết minh dự án.

+ Thuyết minh thiết kế cơ sở.

+ Bản vẽ thiết kế cơ sở.

+ Dự toán công trình xây dựng (khái toán…).

+ Hồ sơ thiết kế cơ sở  điều chỉnh bổ sung (nếu có).

+ Biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế giai đoạn thiết kế cơ sở của chủ đầu tư.

Hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công gồm có:

+ Nhiệm vụ thiết kế được chủ đầu tư duyệt (nếu có).

+ Thuyết minh dự án.

+ Thuyết minh thiết kế kỹ thuật (nếu có), thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công.

+ Dự toán công trình xây dựng do đơn vị tư vấn thiết kế lập.

+ Dự toán công trình do đơn vị tư vấn thẩm tra.

+ Bản vẽ thiết kế kỹ thuật (nếu có), thiết kế bản vẽ thi công đã được đơn vị có đủ năng lực thẩm tra, chủ đầu tư phê duyệt.

+ Hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh, bổ sung (nếu có) đã được thẩm tra.

+ Báo cáo kết quả thẩm tra của đơn vị có đủ năng lực lập chủ đầu tư xác nhận.

+ Biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế giai đoạn thiết kế bản vẽ kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư.

+ Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán xây dựng công trình của Chủ đầu tư; hồ sơ bản vẽ được đóng dấu phê duyệt của chủ đầu tư.

Nghiệm thu là gì
5 (100%) 2 votes